Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
161/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 29/11/2018
01/2018/TT-VPCP Chính phủ Thông tư Các lĩnh vực khác Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 23/11/2018
158/2018/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Nội vụ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 22/11/2018
68/2018/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 15/05/2018
22/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tư pháp Quyết định về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/05/2018
03/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Tư pháp THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 10/03/2018