Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Kiên Lương
(15:36 | 27/08/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 07/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

          Sáng ngày 26/8/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các Phòng, ban cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân huyện thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cũng như những khó khăn, vướng mắc mà địa phương gặp phải trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2019, Ủy ban nhân dân dân huyện Kiên Lương ban hành 01 Quyết định (Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương).

          Các thành viên Đoàn kiểm tra góp ý dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và tiến hành kiểm tra Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND. Kết quả kiểm tra, Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, trên cơ sở Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật, biên chế, kinh phí,… cũng như những đề xuất, kiến nghị của địa phương nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

          Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Văn Khái, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Kiên Lương và thông tin trong thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

Thùy Lan