Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(13:42 | 01/01/2018)

LHD

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 05-CT-TW-15-5-2016.pdf