Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(13:41 | 02/01/2018)

LHD

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 08-HD-BTGTW-19-8-2016.pdf