Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

(09:13 | 25/06/2020)

               Thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngày 23/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

        Trong năm 2020, Đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện: Giang Thành, Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành và U Minh Thượng.

        Đoàn kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

        Thời gian kiểm tra thực hiện trong tháng 8/2020, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện được kiểm tra gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2020; mốc thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020.

        Cơ quan được kiểm tra xây dựng báo cáo theo đề cương, gửi đoàn kiểm tra nghiên cứu. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ quan được kiểm tra báo cáo, giải trình các nội dung mà Đoàn kiểm tra cần làm rõ. Đại diện đơn vị, địa phương được kiểm tra báo cáo nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Đoàn kiểm tra để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

          Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Lưu Quang Khem