Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Những quy định về biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn, thủ tục bồi thường nhà nước

(14:34 | 07/01/2020)

Ngày 10/12/2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTP, Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước, gồm 4 Chương, 17 Điều. Thông tư này thực hiện công tác Quy định về nội dung, trách nhiệm, cách thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục bồi thường nhà nước (BTNN). Cụ thể:

* Việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN phải bảo đảm các nguyên tắc sau: Tuân thủ pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật có liên quan; kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN bao gồm: Đảm bảo nhân lực và kinh phí cho công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cá nhân, tổ chức về quyền yêu cầu bồi thường; quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn với các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án để thực hiện tốt công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN; định kỳ hàng năm và đột xuất tổ chức kiểm tra công tác hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi BTNN tại địa phương.

          * Theo đó, Thông tư cũng quy định các nội dung hỗ trợ gồm: Đối tượng được bồi thường; thời hiệu yêu cầu bồi thường; căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; hồ sơ yêu cầu bồi thường; việc tạm ứng kinh phí bồi thường; các nội dung liên quan khác về thủ tục yêu cầu bồi thường.

Quy định nội dung hướng dẫn gồm: Quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường; trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; phục hồi danh dự; việc chi trả tiền bồi thường.

 - Để hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ có liên quan hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; thi hành án hình sự; BTNN trong hoạt động tố tụng.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có liên quan hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng và thi hành án hình sự.

- Quy định việc từ chối yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không liên quan đến vụ việc yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại; vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn đã được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn nhưng người bị thiệt hại tiếp tục yêu cầu cơ quan đó hỗ trợ, hướng dẫn mà vụ việc không có thêm tình tiết mới.

Việc chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện trong những trường hợp sau đây: Người bị thiệt hại rút yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn; người bị thiệt hại chết mà không có người thừa kế; người bị thiệt hại không cung cấp giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường khi có yêu cầu.

Trường hợp từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các căn cứ quy định tại Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn phải có văn bản thông báo về việc từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn cho người bị thiệt hại trong đó nêu rõ lý do.

          - Quy định trình tự hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cử, người hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước theo trình tự; phân loại vụ việc thuộc các lĩnh vực phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước; trường hợp yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc thẩm quyền cơ quan mình và đúng đối tượng được hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2020./.

Nguyễn Văn Hiền

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TT 09 BTP (Bồi thường).docx