Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 quy định về khung giá đất

(10:50 | 28/12/2019)

Ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Nghị định này thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014.

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 Luật Đất đai.  Theo đó, khung giá đất vẫn giữ nguyên gồm 02 nhóm đất:

- Nhóm đất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

- Nhóm đất phi nông nghiệp: đất ở tại nông thôn, đô thị; đất thương mại - dịch vụ tại nông thôn, đô thị; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại - dịch vụ tại nông thôn, đô thị.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế, khi xây dựng bảng giá đất tại địa phương mình được: Điều chỉnh mức giá đất tối đa trong bảng giá đất; Bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Nghị định giao các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cụ thể như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Tổ chức điều chỉnh khung giá đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

- Bộ Tài chính: Thẩm định việc xây dựng, điều chỉnh khung giá đất theo quy định của pháp luật.

- Các Bộ, ngành có liên quan: phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng khung giá đất.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tổ chức xây dựng, ban hành bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh tại địa phương.

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2019./.

Võ Thị Thúy Phượng