Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

(11:10 | 26/12/2019)

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đồng thời, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2019, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2019.

Chiều ngày 25/12/2019, Lãnh đạo Sở Tư pháp phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Hội nghị có 55 đại biểu tham dự với sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 02 đồng chí: Đồng chí Trần Văn Khái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Lư Thị Trang Đài – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn. Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; đồng thời bàn bạc các nội dung, chỉ tiêu để thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 của Sở Tư pháp; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; báo cáo công khai tài chính. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo; tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020 gồm 07 đồng chí. Cũng trong hội nghị, Sở phát động phong trào thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua với Chủ tịch Công đoàn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khái  - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 để công chức, viên chức phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2020./.    

Bích Liễu - Văn phòng sở