Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020

(17:22 | 24/12/2019)

Sáng ngày 24/12/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang do đồng chí Lê Thị Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều hành Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đồng chí Trần Văn Khái - Phó Giám đốc Sở, đồng chí Lư Thị Trang Đài - Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đồng chí Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Chủ tịch Hội Công chứng; Cục Trưởng và Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và một số Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Trong năm 2019, toàn Ngành đã bám sát phương châm của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” trong công tác chỉ đạo, điều hành; Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác; công tác thẩm định VBQPPL tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ; công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng bám sát và kịp thời hơn với công tác ban hành VBQPPL; đảm bảo sự chủ động của các cơ quan trong phản ứng chính sách pháp luật, phát hiện, đôn đốc xử lý kịp thời các văn bản trái pháp luật; số văn bản kiểm tra theo thẩm quyền tại cấp tỉnh và cấp huyện giảm mạnh (hơn 21%), phù hợp với thực tế. Công tác hộ tịch được xem là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp phục vụ cho người dân, đã có 60/63 địa phương triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dung chung; số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp tăng rất nhiều so với năm 2018 và tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ (tăng 42,6% so với năm 2018). Thể chế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đang được toàn Ngành tập trung sửa đổi, hoàn thiện; lĩnh vực luật sư đã được tích cực tổng kết 10 năm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và tham gia tố tụng đã có nhiều chuyển biến, trong năm mặc dù số lượng vụ việc TGPL giảm nhưng số lượng vụ việc tham gia tố tụng, chất lượng và hiệu quả TGPL tiếp tục tăng cao, lên tới 22.608 vụ việc (chiếm 48% tổng số vụ việc, tăng 23,1% so với năm 2018). Thể chế công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở có bước hoàn thiện quan trọng, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm liên kết, chia sẽ, cập nhật kịp thời thông tin pháp luật, tổ chức các cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật…

Hội nghị đã trình bày 04 báo cáo chuyên đề về: Công tác xây dựng pháp luật trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW và sơ kết Hiến pháp năm 2013; Công tác phối hợp giữa Hệ thống thi hành án dân sự với các cơ quan tư pháp trong tham mưu UBND các cấp chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Một số vấn đề cần quan tâm qua công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Một số vấn đề cần quan tâm, chú ý trong việc xử lý các vướng mắc, khiếu kiện của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu tại các điểm cầu thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tư pháp tại địa phương và có kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Tư pháp đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng và những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghĩ của đội ngũ công chức, viên chức Ngành Tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và những đóng góp âm thầm của Ngành Tư pháp trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Đồng chí nhấn mạnh, ngành Tư pháp cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục làm tốt vai trò của mình trong thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật để phục vụ mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý mọi mặt kinh tế - xã hội bằng pháp luật trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; chú trọng hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, góp ý dự thảo VBQPPL, tăng cường rà soát, kiểm tra VBQPPL, đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất và tính minh bạch, giảm thiếu tối đa chi phí tuân thủ pháp luật. Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, Ngành, các cơ quan Tư pháp địa phương cần tham mưu cho Chính phủ, các cấp, các ngành, thực hiện tốt các luật, các nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; chú trọng công tác thông tin, tuyên tuyền, vận động Nhân dân tuân thủ các quy định của pháp luật, trong đó cần đổi mới phương thức, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hoạt động này. Tiếp tục hoàn thiện thể chế đổi mới phương thức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tạo chuyển biến cơ bản về mọi mặt trong tổ chức, hoạt động của thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; trong đó cần tập trung chỉ đạo các quyết định thi hành án hành chính đúng 100% đối với các bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực; nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trong tổng số án có điều kiện thi hành án, năm sau cao hơn năm trước; thực hiện đúng quy định của pháp luật trong theo dõi thi hành án hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, chú trọng cải cách thủ tục hành chính và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực này; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, từng bước xã hội hóa một số hoạt động bổ trợ tư pháp phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước; tập trung nguồn lực trí tuệ, giúp Chính phủ xử lý tốt các vấn đề pháp lý quốc tế, trong đó có việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế. Đề nghị các Bộ, Ngành, UBND tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm hơn nữa các yếu tố pháp lý trong quyết định các dự án đầu tư. Cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng ngành, đào tạo cán bộ, trước hết là yêu cầu phát triển mới của đất nước, hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng và những chuyển biến rất nhanh của tình hình phát triển; nâng cao nhận thức chính trị, phòng ngừa các biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa, đẩy mạnh công tác đấu tranh và phòng, chống tham nhũng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp chế, quan tâm, tạo điều kiện, tổ chức pháp chế và Sở Tư pháp tham gia tích cực và triển khai các nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, địa phương…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng ghi nhận các ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương; tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Bộ Tư pháp sẽ cùng các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu giải pháp tổng thể trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.

Bích Liễu - Văn phòng sở