Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh Kiên Giang tham dự hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/03/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động cùa Luật sư

(14:21 | 18/09/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Công văn số 5399/VP-NCPC ngày 11/9/2019, đồng chí Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên UBND tỉnh đại diện UBND tỉnh tham dự Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư theo giấy mời của Ban Nội chính Trung ương, tổ chức ngày 16/9/2019, tại Hà Nội

Phương Linh