Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Sơ đồ, Cơ cấu tổ chức và Nhiệm vụ, quyền hạn

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

(16:20 | 02/10/2018)

UBND TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ TƯ PHÁP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 123/QĐ-STP Rạch Giá,  ngày 13 tháng 7 năm  2015

                                                                                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi là Trung tâm), có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng, có chức năng thực hiện công tác tổ chức bán đấu giá tài sản.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trực tiếp thực hiện tổ chức, bán đấu giá tài sản khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tổ chức bán đấu giá tài sản.

3. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê về công tác bán đấu giá tài sản đã thực hiện theo quy định của pháp luật;

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02  Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc Trung tâm phân công trực tiếp quản lý chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

2. Biên chế

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở được thực hiện theo Quy chế làm việc của Trung tâm  và các quy định cụ thể sau:

1. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Trung tâm để Giám đốc Sở Tư pháp nắm tình hình kịp thời và chính xác.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các phòng, đơn vị khác thuộc Sở, Trung tâm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với phòng, đơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các phòng, đơn vị khác thuộc Sở trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm thì Trung tâm có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Trung tâm với các phòng, đơn vị có liên quan thì Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Sở quyết định.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản./.

Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC        

- Như Điều 5;                                                                                                    (đã ký)

- Lãnh đạo Sở;                                                                                              Huỳnh Thanh

- Lưu VT.

BBT