Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Sơ đồ, Cơ cấu tổ chức và Nhiệm vụ, quyền hạn

Xem với cỡ chữAA

Phòng Công chứng số 1

(16:17 | 02/10/2018)

UBND TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ TƯ PHÁP

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

  Số: 120/QĐ-STP Rạch Giá, ngày 15 tháng 7 năm  2015

                                                                                        

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Phòng Công chứng số 1

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH KIÊN GIANG

 

Căn cứ Luật Công chứng năm 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

Phòng Công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi là Phòng), có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, có chức năng thực hiện công chứng các loại hợp đồng, giao dịch bằng văn bản; giao dịch giấy tờ, văn bản; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Phòng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trực tiếp thực hiện công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu do công chứng viên chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công chứng.

3. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công chứng theo thẩm quyền.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Phòng gồm có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của Phòng; được Trưởng phòng phân công trực tiếp quản lý chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

2. Biên chế:

 Phòng hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Phòng với Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở được thực hiện theo các quy định cụ thể sau:

1. Phòng Công chứng số 1 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách trực tiếp; có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Lãnh đạo Sở về kết quả công việc được giao.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các phòng, đơn vị khác thuộc Sở, Phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với phòng, đơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các phòng, đơn vị khác thuộc Sở trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị đó mà có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Phòng thì Phòng có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Phòng với các phòng, đơn vị có liên quan thì Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Công chứng số 1, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        GIÁM ĐỐC       

- Như Điều 5;                                                                                                     (đã ký)

- Lãnh đạo Sở;                                                                                                Huỳnh Thanh

- Lưu VT. 

BBT