Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

(15:54 | 05/11/2020)

Ngày 04/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tình hình mới.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định 07 nhiệm vụ giải pháp cụ thể:

- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác PBGDPL;

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn;

- Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trong phạm vi toàn tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm;

- Hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ;

- Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL;

- Kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về PBGDPL;

- Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Tư pháp là cơ quan pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả.

 Sở Tài chính thường xuyên rà soát, đôn đốc, hướng dẫn cụ thể việc bố trí kinh phí triển khai công tác PBGDPL cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương./.

Nguyễn Văn Hiền

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 172-KH-UBND (KL 80).pdf