Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Công văn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

(16:56 | 28/09/2020)

Để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ Tư pháp đã có Công văn số 979/BTP-PBGDPL ngày 19/3/2020 về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Ngày 31/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1193/UBND-NC về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Công văn chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể từng nội dung, hình thức, thời gian, việc tổ chức thực hiện được hướng dẫn, đồng thời có gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan, chủ động lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đồng thời bám sát theo hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. Có thể lựa chọn các khẩu hiệu cụ thể sau đây:

1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

3. “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”. 

4. “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”.

5. “5 không với Covid-19: Không chủ quan - Không hoang mang - Không tàng trử hàng hóa - Không tụ tập đông người - Không đăng tin sai sự thật”.

6. ‘Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân”.

7. “Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới”.

8. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực”./.

Ngọc Trai

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1193_UBND-NC(hưởng ứng ngày pháp luật).pdf