Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Huyện đảo Phú Quốc được thành lập 12 phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

(10:20 | 22/09/2020)

Vừa qua, ngày 14/9/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP quy định số lượng cơ quan chuyên môn của UBND huyện đảo không quá 10 phòng. Riêng đối với huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang được thành lập không quá 12 phòng. Trước đây, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP chỉ quy định số lượng cơ quan chuyên môn của UBND huyện đảo không quá 10 phòng.

Cũng tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP quy định bình quân mỗi phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp. Trước đây, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện không quá 03 người.

Nghị định này cũng quy định rõ cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, trình UBND cấp huyện: Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình.

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ hơn về người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Theo đó, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (Trưởng phòng), là Ủy viên UBND cấp huyện do Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện bầu, do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND cấp huyện theo Quy chế làm việc và phân công của UBND cấp huyện.

Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước HĐND và UBND cấp huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Bên cạnh đó, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện như: Phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Dân tộc.

Trong đó, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP quy định Phòng Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2020./.

Loan Nguyễn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; VanBanGoc_108_2020_ND-CP_2.pdf