Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Quy định mới về chế độ cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp

(15:32 | 24/08/2020)

Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, Nghị định này, có 6 chương, 47 Điều.

Trong đó, có một số nội dung mới đáng quan tâm đối với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) như sau:

Chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp (BNN) khi nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN

Nghị định quy định NLĐ bị BNN, thân nhân NLĐ bị BNN được Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) về tai nạn lao động (TNLĐ), BNN chi trả các chế độ sau:

Đó là các chế độ theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật AT, VSLĐ đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi NLĐ chết do BNN; đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm BNN hằng tháng.

Hỗ trợ 100% chi phí khám BNN tính theo biểu giá khám BNN do Bộ trưởng Y tế ban hành tại thời điểm NLĐ khám BNN sau khi đã được BHYT chi trả.  

Hỗ trợ 100% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá chữa BNN tại thời điểm NLĐ chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Y tế sau khi đã được BHYT chi trả. 

Như vậy, so với Nghị định 37/2016/NĐ-CP, Nghị định 88 nâng mức hỗ trợ chi phí chữa BNN lên 100% thay vì 50% như trước đây. Mặt khác, bổ sung thêm đối tượng được hưởng là “thân nhân NLĐ bị BNN” thay vì chỉ giới hạn là NLĐ bị BNN như trước đây.

Lưu Ý: NLĐ được hưởng các chế độ nêu trên  khi có đủ các điều kiện sau:

 Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm nghề, công việc gây ra BNN.

Phát hiện bị BNN trong khoảng thời gian bảo đảm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị BNN, đối với các trường hợp xem xét hưởng chế độ đối với NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ bị TNLĐ, BNN

NSDLĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ khi có đủ các điều kiện sau: Suy giảm khả năng lao động do bị TNLĐ, BNN từ 31% trở lên; Được NSDLĐ sắp xếp công việc mới thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với sức khỏe; Đang tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định.

Mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở; Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là hai lần và trong một năm chỉ nhận hỗ trợ một lần.

Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh không quá 15 triệu đồng

 Nghị định quy định mức hỗ trợ kinh phí chữa BNN như

- Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm NLĐ chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Như vậy, so với quy Nghị định 37/2016/NĐ-CP thì mức hỗ trợ kinh phí chữa BNN được giới hạn bằng một số tiền cụ thể thay vì khống chế là không quá 10 lần mức lương cơ sở/người như trước.

Hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

Nghị định quy định, NLĐ được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau: Thứ nhất, được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động; Thứ hai, suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do TNLĐ, BNN; Thứ ba, đang tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật tại thời điểm NLĐ bị TNLĐ, BNN.

Nếu đủ điều kiện nêu trên, NLĐ bị TNLĐ hoặc BNN sẽ được hưởng mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm NLĐ phục hồi chức năng lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/người/lượt. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2020, thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc./.

Ngọc Trai

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghị Định 88-2020.pdf