Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Phi trước bạ xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

(15:26 | 24/08/2020)

Ngày 28/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu phí trước bạ tại địa phương.

Từ 2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

Võ Thị Thuý Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 70.pdf