Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thi hành án đối với pháp nhân thương mại

(08:28 | 24/06/2020)

              Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án (THA) đối với pháp nhân thương mại. Trong đó quy định chi tiết về Thủ tục thi hành án (Điều 160); Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại (Điều 164) Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại (Điều 165). Nghị định này áp dụng đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; cơ quan quản lý nhà nước (QLNN), cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thi hành án hình sự (THAHS), Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến THA đối với pháp nhân thương mại.

          Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện THA đối với pháp nhân thương mại gồm Cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh, cơ quan THAHS cấp quân khu chủ trì tổ chức THA đối với pháp nhân thương mại.

          Cơ quan THAHS khi nhận được bản án, quyết định THA phải kiểm tra đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật THAHS. Trường hợp phát hiện những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định, cơ quan THAHS phải có ngay văn bản đề nghị Tòa án đã ra bản án, quyết định THA giải thích, sửa chữa. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định THA, Thủ trưởng cơ quan THAHS ra quyết định phân công cán bộ thụ lý việc THA và có văn bản yêu cầu pháp nhân thương mại báo cáo về việc thực hiện các công việc, biện pháp để thi hành bản án, quyết định THA.

          Xác định cơ quan QLNN đối với pháp nhân thương mại có trách nhiệm trong thi hành án, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định THA, Thủ trưởng cơ quan THAHS phải ra quyết định về danh sách các cơ quan QLNN đối với pháp nhân thương mại và gửi văn bản yêu cầu phối hợp tổ chức THA kèm theo quyết định THA. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, cơ quan QLNN đó phải thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật THAHS và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan THAHS, cơ quan QLNN đối với pháp nhân thương mại phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan THAHS về việc thực hiện yêu cầu trong THA và việc chấp hành án của pháp nhân thương mại để theo dõi, lưu hồ sơ THA.

          Triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại để thông báo, yêu cầu THA, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định THA, cơ quan THAHS phải gửi giấy triệu tập đến người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại để thực hiện việc thông báo và yêu cầu THA. Trường hợp người được triệu tập không thể có mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phải báo cáo bằng văn bản và được cơ quan THAHS chấp thuận bằng văn bản. Trong trường hợp này, cơ quan THAHS lùi buổi làm việc sang thời điểm khác nhưng không được quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định THA. Trường hợp người được triệu tập cố tình không có mặt theo đúng thời hạn triệu tập thì cơ quan TAHHS lập biên bản vắng mặt và vẫn tiếp tục tổ chức THA.

          Công bố quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định THA, cơ quan THAHS đăng tải quyết định trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình, pháp nhân thương mại phải công bố quyết định THA trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm của pháp nhân thương mại và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của pháp nhân thương mại theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Thi hành án hình sự; thông báo việc chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo cơ quan THAHS và cơ quan QLNN về kết quả thực hiện; Cơ quan QLNN đối với pháp nhân thương mại phải thực hiện việc công bố quyết định thi hành án trên công thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan mình, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện đăng tải, công bố quyết định THA trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

          Cơ quan THAHS có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để đảm bảo duy trì việc công bố, niêm yết quyết định THA. Trường hợp pháp nhân thương mại vi phạm, cơ quan THAHS yêu cầu pháp nhân thương mại phải công bố, niêm yết; tùy theo mức độ có thể bị lập biên bản vi phạm, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Việc công bố, niêm yết quyết định THA phải được duy trì trong suốt thời gian THA.

          Chuyển giao nghĩa vụ THA trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại, cơ quan QLNN đối với pháp nhân thương mại trong khi xem xét, giải quyết cho pháp nhân thương mại được tổ chức lại phải có văn bản thông báo cho cơ quan THAHS để chủ động trong việc tổ chức THA khi pháp nhân thương mại tổ chức lại. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi của cơ quan QLNN, cơ quan THAHS phải có văn bản đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát cùng cấp cho ý kiến về việc THA. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Tòa án, cơ quan THAHS phải có văn bản trả lời cơ quan QLNN và pháp nhân thương mại về việc THA khi tổ chức lại. Trường hợp pháp nhân thương mại được tổ chức lại, cơ quan THAHS có trách nhiệm thông báo về nghĩa vụ THA sau khi tổ chức lại cho Sở Tư pháp nơi pháp nhân thương mại trước khi tổ chức lại có trụ sở để cập nhật vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Pháp nhân thương mại mới có nghĩa vụ thực hiện THA theo nội dung, lĩnh vực được chuyển giao (toàn bộ hay từng phần). 

           Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Nghi dinh 55.pdf