Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020

(15:49 | 12/02/2020)

Nhằm phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh. Ngày 06/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020.

Để triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án, cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau: Tổ chức giới thiệu nội dung Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đến cán bộ, công chức, viên chứcvà Nhân dân trong tỉnh; in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung về phòng, chống tra tấn đến các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; đăng tải tài liệu phổ biến trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục tỉnh Kiên Giang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp phục vụ Nhân dân tìm hiểu, vận dụng và giám sát việc thực thi Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn./.

Phạm Trường Bảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   13_KH-UBND.signed.pdf