Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi

(15:44 | 05/02/2020)

Ngày 21/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2020/NĐ-CP về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Trong đó, Nghị định hướng dẫn chi tiết khoản 4 Điều 14, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 38, khoản 4 Điều 39, khoản 5 Điều 41, khoản 8 Điều 43, khoản 5 Điều 45, khoản 2 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 4 Điều 58, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 63, khoản 4 Điều 64, khoản 3 Điều 67, khoản 2 Điều 68, khoản 5 Điều 78. Cụ thể như sau:

- Quy định đối với việc thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi. Theo đó,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN&PTNT) chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập, lưu giữ nguồn gen giống vật nuôi mới được phát hiện; Khi phát hiện nguồn gen giống vật nuôi mới, tổ chức, cá nhân không được giết thịt, mua bán, tiêu hủy. UBND cấp tỉnh nơi phát hiện có trách nhiệm lưu giữ, bảo vệ và báo cáo BNN&PTNT; Tổ chức, cá nhân không được phép xuất khẩu, nghiên cứu hoặc sử dụng cùng với tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được BNN&PTNT thẩm định, đánh giá. Việc bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen giống vật nuôi thực hiện theo khoản 2, 3 Điều 5 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. Quy định chi tiết Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và cấm xuất khẩu (Điều 6, 7), theo đó giống vật nuôi cần bảo tồn gồm có 10 loài/22 loại (Phụ lục II) và giống vật nuôi cấm xuất khẩu gồm có 03 loài/6 loại (Phụ lục III).

- Đối với điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, quy định chi tiết về dây chuyền, trang thiết bị để sản xuất; biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi (Điều 9); thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại (Điều 10); quy định về đánh giá, kiểm tra, xử lý thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu,…. (từ Điều 11 đến Điều 20). Đáng chú ý là quy định sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh đối với một số loại vật nuôi ở giai đoạn con non như sau: Lợn con có khối lượng đến 25kg hoặc từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi; Gà, vịt, ngan, chim cút từ 01 - 21 ngày tuổi; Thỏ từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi; Bê, nghé từ sơ sinh đến 06 tháng tuổi. Đặc biệt, chỉ được sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ (Điều 12).

- Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể về quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, như: trang trại quy mô lớn từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên; quy mô vừa từ 30 - 300 đơn vị vật nuôi; quy mô nhỏ từ 10 - 30 đơn vị vật nuôi và chăn nuôi nông hộ từ dưới 10 đơn vị vật nuôi. Chính phủ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ, tần suất kiểm tra là 03 năm một lần (Điều 21),…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/03/2020

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Nghi dinh 13.pdf