Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Ngưng thi hành chế độ, chính sách đối với kiểm ngư

(16:00 | 04/02/2020)

Ngày 20/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2020/NĐ-CP về  ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Cụ thể, ngưng hiệu lực thi hành đối với  quy định về chế độ, chính sách đối với Kiểm ngư (Điều 63); về lập dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan kiểm ngư (điểm c khoản 1 Điều 64); về chi các chế độ phụ cấp, bồi dưỡng đi biển cho công chức, Kiểm ngư viên, Thuyền viên, người làm việc trên tàu Kiểm ngư trong thời gian đi biển (điểm b khoản 2 Điều 65); về các khoản chi từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng Kiểm ngư thực hiện được cấp lại để phục vụ cho hoạt động Kiểm ngư (khoản 3 Điều 65).

Do đó, các quy định nêu trên sẽ ngưng thực hiện cho đến khi có quy định sửa đổi đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Nghi dinh 12.pdf