Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ ban hành quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

(09:52 | 04/02/2020)

Ngày 20/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN). Quy định này nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) được hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện cho KBNN các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý NSNN chặt chẽ.

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN gồm các TTHC về thu và hoàn trả các khoản thu NSNN; kiểm soát chi (không bao gồm phần vốn nhà nước tham gia trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP); đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN. Theo đó, nộp tiền vào NSNN được thực hiện theo phương thức nộp trực tiếp (tại trụ sở KBNN/cơ quan thu/ngân hàng); và nộp theo phương thức điện tử (là quy định mới được bổ sung), cụ thể như sau:

- Nộp qua Cổng thông tin điện tử (CTTĐT) của cơ quan quản lý thuế:

Người nộp tiền đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử trên CTTĐT  của cơ quan quản lý thuế (CQQLT), dùng số tài khoản đã được CQQLT cấp để lập chứng từ và gửi tới CQQLT. CQQLT gửi thông báo xác nhận cho người nộp hoặc lý do không nhận chứng từ. Trường hợp người nộp có sử dụng dịch vụ GTGT trong nộp thuế (T-VAN), CQQLT gửi thông báo xác nhận đã nhận chứng từ thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN cho người nộp tiền. Chứng từ hợp lệ, CQQLT thực hiện ký điện tử bằng chữ ký số lên chứng từ nộp NSNN và gửi đến ngân hàng/tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (ngân hàng) mà người nộp tiền lựa chọn khi lập chứng từ. Ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của KBNN theo thông tin ghi trên chứng từ (thời hạn chuyển tiền theo quy định Luật Quản lý thuế); đồng thời, gửi chứng từ có chữ ký số của ngân hàng cho người nộp (qua CTTĐT của CQQLT) để xác nhận việc nộp NSNN thành công.

- Nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Sau khi đăng nhập thành công vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người nộp NSNN thực hiện các bước tiếp theo tương tự như nộp qua CTTĐT của CQQLT. (Khoản 4 Điều 4)

- Thời hạn giải quyết đối với trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở KBNN/ ngân hàng: Chậm nhất 30 phút, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn giải quyết theo phương thức điện tử: Chậm nhất 05 phút, kể từ khi CTTĐT của CQQLT/Cổng Dịch vụ công Quốc gia/hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng nhận được chứng từ nộp NSNN hợp lệ; tài khoản của người nộp NSNN nước có đủ số dư để trích nộp theo số tiền ghi trên chứng từ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/3/2020.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 11.pdf