Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2020

(14:07 | 22/01/2020)

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Để thực hiện, triển khai hiệu quả Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và địa phương căn cứ vào chức năng, phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này./.

Phạm Trường Bảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 06_KH-UBND.signed.pdf