Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng, tài sản gắn liền với đất

(14:58 | 14/01/2020)

Ngày 25/11/2019 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTP, Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, gồm 3 Chương, 24 Điều.

Thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký và các biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất, Cụ thể:

- Các trường hợp đăng ký thế chấp QSDĐ: Đăng ký thế chấp QSDĐ; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp QSDĐ đồng thời với tài sản gắn liền với đất; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở.

- Nguyên tắc đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định tại Thông tư này cho người yêu cầu đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Từ chối đăng ký: Trong trường hợp thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại Văn phòng đăng ký đất đai; trong trường hợp có yêu cầu dừng, tạm dừng đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

- Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký: Trường hợp có nhiều tài sản thế chấp trong một hợp đồng thế chấp mà các bên có yêu cầu đăng ký thay đổi với nội dung vừa rút bớt vừa bổ sung một hoặc một số tài sản thế chấp mà không thuộc trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.

- Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất:

+ Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, công bố thông tin về tài sản thế chấp sau khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.

+ Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan khác có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế phối hợp trong QLNN về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

- Điều khoản chuyển tiếp: Trường hợp biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì người yêu cầu đăng ký không phải thực hiện đăng ký lại theo quy định của Thông tư này; trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư này thay thế cho Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2020./.

Nguyễn Văn Hiền

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TT_07_BTP_(QSDD)[1].docx