Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019

(14:06 | 08/04/2019)

Nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

          Ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019.

Để thực hiện, triển khai hiệu quả Đề án, cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án; bên cạnh đó cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật cho các đối tượng, địa phương thuộc phạm vi tổ chức triển khai và thực hiện Đề án. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm./.

Phạm Trường Bảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Kế hoạch 51-KH-UBND ngày 04.4.2019.pdf