Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019

(14:02 | 08/04/2019)

Nhằm nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng, nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019.

Để thực hiện, triển khai hiệu quả Đề án, cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau: thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên; nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên ngay trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Phạm Trường Bảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Kế hoạch 50-KH-UBND ngày 04.4.2019.pdf