Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019

(13:57 | 08/04/2019)

Nhằm nâng cao năng lực phổ biến nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại các sở, ngành, địa phương.         

Ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019.

Để thực hiện, triển khai hiệu quả Đề án, cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau: Nhân bản, phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn phổ biến về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Phạm Trường Bảo

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Kế hoạch 49-KH-UBND ngày 04.4.2019.pdf