Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

(07:41 | 01/04/2019)

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định này thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010). Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019.

Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi; khắc phục các hạn chế, bất cập; sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp; thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác thông tin cơ sở, tiếp cận pháp luật, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin đã quy định quyền được thông tin pháp luật của công dân; Thống nhất quản lý sách, tài liệu pháp luật trong các thiết chế văn hóa - thông tin; kết nối, chia sẻ khai thác sách, tài liệu pháp luật và củng cố các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện có để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả./.

Võ Thị Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định số 14.2019.QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.pdf