Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(15:49 | 27/03/2019)

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trên cơ sở Quyết định của Chủ tịch UBND 11 huyện, thành phố công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Ngày 21/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND công bố Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 78 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 09 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018./.

Mai Hồng Nhiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định số 632-QĐ-UBND ngày 21.3.2019 của UBND tỉnh.pdf