Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

(08:54 | 15/03/2019)

Ngày 05/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (NCN). Nghị định ban hành nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng và Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, các quy định về NCN phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật như Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch và Công ước La hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính về nuôi con nuôi.  

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP về thẩm quyền đăng ký việc NCN trong nước; khoản 1 Điều 3 đối với Trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi; Sửa đổi, bổ sung Điều 4 về Hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo ở cơ sở nuôi dưỡng; Sửa đổi, bổ sung Điều 6, trong đó bổ sung quy định chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế sang NCN. Sửa đổi quy định không giao cơ sở nuôi dưỡng lập Danh sách để phân loại (Danh sách 1 và Danh sách 2) theo khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, chỉ giao cơ sở nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì cơ sở nuôi dưỡng giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận con nuôi để thực hiện đăng ký việc NCN. Nếu không có, thì cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ trẻ em (theo điểm a, b khoản 1 Điều 32 Luật NCN), xin ý kiến của cơ quan chủ quản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan chủ quản có ý kiến gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ trẻ em để thông báo tìm người nhận con nuôi.

  Bên cạnh đó, Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 10 về thủ tục đăng ký việc NCN đối với việc thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi, bổ sung thông tin về cha mẹ nuôi và thay đổi thông tin từ cha đẻ, mẹ đẻ sang cha nuôi, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh của con nuôi; Bổ sung khoản 3 Điều 14 về hồ sơ của người được nhận làm con nuôi; Sửa đổi, bổ sung Điều 16 (yêu cầu xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài) và khoản 3 Điều 20 (Yêu cầu về giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài). Sửa đổi Điều 30 (Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài) thành Ghi vào Sổ đăng ký NCN việc NCN đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Ngoài ra, Nghị định thay thế cụm từ “công nhận việc NCN đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài” (khoản 2 Điều 1 và Mục 6 Chương II) thành “ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc NCN đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”; Bỏ cụm từ “của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định tại điểm e và” tại khoản 3 Điều 5;  bãi bỏ khoản 3 Điều 3, Điều 11, điểm đ, e khoản 1 Điều 31 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019./.

Thúy Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Nghị đinh 24-2019-NĐCP ngày 05.3.2019 của Chính phủ.pdf