Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch về Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

(09:26 | 06/03/2019)

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 về những kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong triển khai thi hành Luật, từ đó kiến nghị các nhiệm vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó đánh giá sự thống nhất, đồng bộ của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; sự phù hợp của Luật với thực tiễn đời sống từ đó đề xuất các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở.

Ngày 04/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở./.

Hồng Nhiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2. Phu luc 1. Ket qua hgcs 05 nam.xls  2. phụ lục 2. Kinh phi.xls  34_KH-UBND.signed.pdf  De cuong bao cao.final.doc  Kế hoạch UBND tỉnh về tổng kết 5 hòa giải ở cơ sở.doc