Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Quy định về họ, hụi, biêu, phường

(15:45 | 28/02/2019)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015, ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường. Việc tổ chức hụi phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự; tổ chức hụi chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về hụi và không được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật.

Theo đó, khi tổ chức từ 02 dây hụi trở lên hoặc dây hụi có giá trị các phần hụi tại một kỳ mở hụi từ 100 triệu đồng trở lên, thì chủ hụi phải gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, văn bản gồm các nội dung:

-  Họ, tên, số chứng minh thư hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của chủ họ;

-  Thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ;

-  Tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở họ;

-  Tổng số thành viên.

Nghị định này cũng quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, thống kê thông tin về hụi trên địa bàn và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về hụi với cơ quan công an có thẩm quyền.

Nghị định gồm có 05 Chương, 28 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2019 và thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006./.

Hồng Nhiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Nghị định 19-2019-NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.pdf