Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019 - 2023

(14:05 | 21/02/2019)

Ngày 20/02/2019, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2019 - 2023. Cuộc họp do Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Văn Khái và Chủ tịch Hội Luật gia Trần Dũng Anh chủ trì, cùng tham dự có Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Trần Thanh Phong và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn của hai cơ quan.

Kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp với nội dung chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật - trợ giúp pháp lý; nghiên cứu, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực.

Lãnh đạo hai cơ quan yêu cầu việc phối hợp phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện, nguồn lực của mỗi cơ quan; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Kế hoạch phối hợp được cụ thể hóa, lồng ghép trong kế hoạch công tác hàng năm; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn./.

Phạm Trường Bảo