Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

(08:52 | 14/02/2019)

Ngày 31/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kế hoạch tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; củng cố kiện toàn và bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch và PBGDPL đang được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời chú trọng tổ chức rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL về  kỹ năng, hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn chuyên sâu theo từng lĩnh vực pháp luật, nhất là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật,…

Sở Tư pháp chủ trì, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành và địa phương cùng phối hợp thực hiện.

 

Hồng Nhiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   18_KH-UBND.signed.pdf