Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu Luật Trồng trọt

(14:13 | 21/01/2019)

Ngày 19/11/2018 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, Luật này gồm 7 chương, 85 điều. Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

Theo Luật này, Nhà nước có chính sách đầu tư cho các hoạt hoạt động như: Thống kê, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động trồng trọt; thông tin và dự báo thị trường; xây dựng chiến lược phát triển trồng trọt; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động trồng trọt; Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ nghiên cứu chính sách, nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực trồng trọt; Hoạt động khoa học và công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực về khuyến nông cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Cũng theo Luật này, chiến lược phát triển trồng trọt được xây dựng cho chu kỳ 10 năm, đnh hướng 20 năm; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Chiến lược phát triển trồng trọt xác định quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển trồng trọt trên phạm vi toàn quốc.

Luật Trồng trọt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, Pháp lệnh Giống cây trồng 15/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành./.

Kim Loan

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   31-2018-QH14 - Luat trong trot.pdf