Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

TT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

(10:26 | 21/01/2019)

Vừa qua, ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Theo đó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển là các hoạt động nhằm làm sạch đất ven biển, nước, bề mặt trầm tích đáy biển, hệ sinh thái khu vực bị nhiễm dầu và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục hồi môi sinh, môi trường biển sau sự cố tràn dầu trên biển.

Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển được thực hiện thông qua 04 bước như sau: Một là, Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển; Hai là, lập kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển; Ba là, thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển và giám sát việc thực hiện kế hoạch; Bốn là, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Ngoài ra, việc khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu phải sử dụng thông tin, dữ liệu, kết quả ứng phó sự cố tràn dầu và điều tra, khảo sát bổ sung, cập nhật.

Thông tư này gồm có 4 Chương, 21 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2019./.

Hồng Nhiên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Luật số 33-2018-TT-BTNMT.pdf