Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miện lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm

(15:24 | 21/08/2020)

Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ; ngày 09/7/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài.

          Thông tư số 65/2020/TT-BTC, đã sửa đổi, bổ sung 04 Điều và bổ sung 01 khoản tại Điều 3 so với Thông tư số 302/2016/TT-BTC. Trong đó, đáng chú ý là miễn giảm lệ phí môn bài đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (gọi tắt là Doanh nghiệp), cụ thể như sau:

          Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trong thời gian này, nếu Doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các đơn vị này cũng được miễn lệ phí môn bài. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp được thành lập kể từ ngày 25/02/2020 (ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì thời gian miễn lệ phí môn bài của các đơn vị được tính kể từ ngày đơn vị này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đến hết thời gian Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài. Nếu các đơn vị của Doanh nghiệp được thành lập trước ngày 25/02/2020 thì thời gian miễn lệ phí môn bài của các đơn vị này được tính từ ngày thành lập ngày 25/02/2020 đến hết thời gian Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

          Doanh nghiệp chuyển đổi trước ngày 25/02/2020 thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          Cũng theo Thông tư này, Doanh nghiệp (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng địa diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ ngày thành lập Doanh nghiệp): Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2020./.

Loan Nguyễn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 65-2020-TT-BTC.pdf