Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19

(15:37 | 19/08/2020)

Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Đây là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể:

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất); không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Để được giảm tiền thuê đất, người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg), bản sao Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế hoặc Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định pháp luật đến hết 31/12/2020. Trong thời gian 20 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định số tiền được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan./.

Phạm Trường Bảo