Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

(09:26 | 17/08/2020)

Tính đến ngày 31/12/2019, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 9.313 doanh nghiệp, vốn điều lệ đăng ký là 111.600,7 tỷ đồng; trong đó, có 9.066 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm 97,35%.

          Thời gian qua, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV; nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai trên địa bàn tỉnh như: tăng cường công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng, xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, khởi nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp,…góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, chưa có cơ chế chính sách cụ thể hỗ trợ DNNVV, các doanh nghiệp này hiện còn nhiều hạn chế trong năng lực kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp còn yếu; phương án sản xuất kinh doanh chưa được chú trọng nâng cao; còn hạn chế trong nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ; thiếu thông tin hội nhập, thụ động về các nguyên tắc, cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đặc biệt là các cam kết song phương, đa phương chưa được hỗ trợ để khắc phục.

          Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; ngày 12 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

          Nội dung hỗ trợ chung cho DNNVV bao gồm: Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho DNNVV; hỗ trợ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

          Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp; Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu; hỗ trợ lệ phí môn bài; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán; hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ tiền sử dụng đất.

          Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa; hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ cho nhà đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

          Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Hỗ trợ đào tạo; hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

           Đối tượng được hỗ trợ là: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức và hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

          Căn cứ vào nguồn lực hỗ trợ, DNNVV được nhận nguồn lực hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên sau:

          - Nhóm 1: DNNVV do phụ nữ làm chủ; DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ hơn; DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; DNNVV có sử dụng lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật hoặc doanh nghiệp có tiêu thụ sản phẩm của hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật (tỷ lệ tối thiểu là 20% lao động hoặc doanh số tiêu thụ); DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; DNNVV hoạt động ở xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển. Doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện trước sẽ được hỗ trợ trước.

          - Nhóm 2: DNNVV còn lại. Doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện trước sẽ được hỗ trợ trước.

          Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng đủ điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo Đề án và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

          Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021 - 2025 là 98.820 triệu đồng. Bao gồm nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Hoàng Thắng