Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:24 | 12/08/2020)

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; tỉnh đã xác định sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, ban hành đồng bộ hệ thống đồ án, quy hoạch, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng; một số lĩnh vực tạo được sự phát triển đột phá, hướng tới nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, phát triển bền vững; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rõ nét cả về chiều rộng và đi vào chiều sâu.

          Tuy nhiên, nhìn chung quy mô sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhỏ lẻ, chưa xây dựng và hình thành vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung, nhiều sản phẩm chưa gắn kết với thị trường; chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp hàng hóa còn thấp, giá trị gia tăng chưa cao. Việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn chưa sâu rộng, còn mang tính tự phát và việc tiếp cận công nghệ cao đúng nghĩa còn hạn chế. Các ngành, các địa phương còn thiếu thông tin về thị trường, chưa có cơ chế cụ thể liên kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, điều này làm cản trở việc mở rộng sản xuất và làm chậm tiến trình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn. Mặt khác, quá trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn nhiều trở ngại vì thiếu vốn, thiếu công nghệ, chi phí đầu tư ban đầu cho các mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn lớn, rủi ro cao nên việc kêu gọi, huy động và triển khai nguồn lực tài chính gặp nhiều khó khăn, nhất là thu hút đầu tư từ doanh nghiệp và nông dân tham gia.

          Do đó, nhằm mở rộng quy mô phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung, ngày 20 tháng 7 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

          Tại Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND quy định các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được hỗ trợ đầu tư phát triển như sau:

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước đến vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 70% chi phí đầu tư, tối đa không quá 800 triệu đồng/doanh nghiệp.

Hỗ trợ đầu tư đối với dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên lĩnh vực như: hoa, rau, củ quả, sản xuất giống (cây trồng, giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng) và dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt hệ thống tưới tự động, đóng gói, bảo quản sản phẩm, đầu tư thiết bị sản xuất, giống cây trồng vật nuôi và vật tư.

- Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí nhưng tối đa không quá 800 triệu đồng/doanh nghiệp.

Nguyên tắc hỗ trợ: Các chính sách nêu trên áp dụng đối với các dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô (tính từ thời điểm chính sách có hiệu lực) và doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đầu tư đã cam kết.

Thời điểm được xét cấp ưu đãi và hỗ trợ: Khi doanh nghiệp hoàn thành dự án hoặc hoàn thành theo phân kỳ đầu tư của dự án và dự án đi vào hoạt động theo đúng nội dung, tiến độ đã cam kết, trên cơ sở hồ sơ thiết kế dự toán được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và khối lượng thực tế thi công nghiệm thu, thanh quyết toán.

Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2025 được áp dụng kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2020./.

Hoàng Thắng