Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Cơ hội thụ hưởng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:42 | 06/08/2020)

Để giúp các cơ quan, ban, ngành có thêm góc nhìn nghiên cứu trên tinh thần của Bộ luật Lao động năm 2019, có thêm cơ sở thực tiễn để xây dựng các văn bản hướng dẫn, chi tiết cho phù hợp; đồng thời, giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh là người sử dụng lao động và người lao động nhất là nhóm đối tượng phụ nữ và người khuyết tật không chỉ biết đến Bộ luật Lao động năm 2019 mà còn có thể biết rõ được những nội dung cơ bản về quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo quy định.

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp (gọi tắt là Chương trình 585) ban hành Công văn số 2704/BTP-585 về việc thụ hưởng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Theo Công văn số 2704/BTP-585, thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Chương trình 585 đã giao Tạp chí Đồng hành Việt biên soạn, phát hành một số Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về chuyên đề “Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và lao động người khuyết tật”, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Do đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập vào Trang tin điện tử “Hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp”, đường link: https://htpldn.moj.gov.vn để xem Bản tin điện tử chuyên đề “Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và lao động người khuyết tật” hoặc các thông tin có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ hội quý báo để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với quy định của pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp được dễ dàng, thuận tiện./.

Hoàng Thắng