Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:42 | 23/07/2020)

Với mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức, loại hình, quy mô và trình độ khác nhau trong các ngành, các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hợp tác xã (HTX), khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể, HTX. Tạo sự chuyển biến tích cực trong kinh tế tập thể, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của xã viên và cộng đồng dân cư. Phát triển kinh tế tập thể để hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 tuyên truyền, vận động thành lập mới 105 HTX (80 HTX nông nghiệp) và 560 tổ hợp tác gắn với xây dựng cánh đồng lớn; 01 liên hiệp HTX; phấn đấu trên 90% HTX có lãi, trong đó 55% HTX khá giỏi, 40% HTX trung bình, hạn chế thấp nhất HTX yếu kém. Đến năm 2030 tuyên truyền, vận động thành lập mới 165 HTX (125 HTX nông nghiệp) và 880 tổ hợp tác; 02 liên hiệp HTX; phấn đấu trên 95% HTX có lãi, trong đó 60% HTX khá giỏi, 35% HTX trung bình, hạn chế thấp nhất HTX yếu kém. Tiếp tục duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả và phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng từ 01 đến 02 mô hình kinh tế tập thể bền vững và làm ăn có hiệu quả.

Song song đó, Kế hoạch số 105/KH-UBND nêu rõ việc phát triển kinh tế tập thể theo ngành, lĩnh vực phải phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và điều kiện kinh tế xã hội. Chia ra từng ngành, lĩnh vực chủ yếu như sau: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; xây dựng; giao thông vận tải; tín dụng.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2030 là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, xây dựng mô hình HTX hiệu quả và tổng kết mô hình; huy động nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế tập thể, HTX; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể; tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; tăng cường hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể; xây dựng chương trình, dự án mang tính đột phá; hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đối với HTX./.

Hoàng Thắng