Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Giới thiệu văn bản

Xem với cỡ chữAA

Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số điều về thừa pát lại

(15:18 | 30/09/2020)

Ngày 28/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Thông tư này, có 6 chương, 44 điều quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại; trang phục Thừa phát lại; đăng ký vi bằng và cơ sở dữ liệu về vi bằng; kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại; chế độ báo cáo, sổ sách, biểu mẫu trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP những người sau đây được miễm đào tạo nghề Thừa phát lại: Thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên; luật sư, công chứng viên; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật; thm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự.

Theo đó, Điều 5 Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định một trong các giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại, cụ thể như sau:

- Đối với thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên là: Quyết định bổ nhiệm, Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Thẻ chấp hành viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

- Đối với luật sư, công chứng viên là: Chứng chỉ hành nghề luật sư, Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên, Thẻ luật sư, Thẻ công chứng viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian hành nghề luật sư, công chứng từ 05 năm trở lên;

- Đối với giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật là: Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật; Bằng tiến sĩ luật, trường hợp Bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đối với thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự; thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật là: Quyết định bổ nhiệm.

Ngoài ra, Thông tư số 05/2020/TT-BTP cũng ban hành các biểu mẫu về tổ chức và hoạt động; về sổ; về nghiệp vụ; Mẫu trang phục Thừa phát lại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2020, bãi bỏ Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại./.

Loan Nguyễn