Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Giới thiệu văn bản

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang thực hiện chính sách hỗ trợ hoà nhập cộng đồng đối với nạn nhân quy định tại Luật phòng, chống mua, bán người

(08:12 | 09/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020, ngày 04/02/2020 Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020. Theo đó, Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu 100% các trường hợp đã tiếp nhận được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Ngày 22 tháng 7 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 342/2020/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo thẩm quyền được giao tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Theo đó, đối tượng là nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người được ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp các nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại như: Tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân; hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết; tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả. Ngoài ra, trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, các nạn nhân của nạn mua, bán người còn được chi hỗ trợ y tế như: Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hỗ trợ tiền thuốc thông thường theo thực tế phát sinh; được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở, sau thời gian 24 giờ kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân sẽ tổ chức mai táng.

Bên cạnh đó, các nạn nhân của nạn mua, bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn được hỗ trợ học văn hoá, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu như: Hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo (theo tiêu chí thu nhập) khi trở về nơi cư trú 1.000.000 đồng/người; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp nạn nhân học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng được hỗ trợ một lần chi phí đào tạo nghề ngắn hạn, cụ thể như sau:

          - Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn Luật: 6.000.000 đồng/người/khóa học;

          - Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 4.000.000 đồng/người/khóa học;

          - Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân: 3.000.000 đồng/người/khóa học.

          - Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 2.500.000 đồng/người/khóa học.

          - Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc các đối tượng nêu trên: 2.000.000 đồng/người/khóa học.

          Bên cạnh các mức chi hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân của nạn mua, bán người trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 342/2020/NQ-HĐND còn cho phép thực hiện các mức chi đối với công tác hỗ trợ nạn nhân như:

 - Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ, vận chuyển nạn nhân và kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ.

- Chi hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân.

- Chi chế độ làm đêm, thêm giờ; chi xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về nạn nhân; chi thuê, mua sắm trang thiết bị đặc thù phục vụ xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ nạn nhân; chi thông tin liên lạc, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác có liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Chi lập hồ sơ nạn nhân: 100.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm cả ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân).

- Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân: 200.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân: Mức chi thù lao là 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 500.000 đồng/cán bộ/tháng.

Đa số các nạn nhân của tình trạng mua, bán người hiện nay là phụ nữ trẻ em, đây là nhóm đối tượng yếu thế và chịu nhiều tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, sức khỏe giảm sút do bị ép buộc lao động quá sức, bị đánh đập, tra tấn, bị giam giữ, bị bóc lột tình dục. Do đó, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức chi hỗ trợ tạo điều kiện cho các nạn nhân này sớm trở về, ổn định cuộc sống, tâm lý, tái hoà nhập cộng đồng.

Thuỳ Lan