Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Giới thiệu văn bản

Xem với cỡ chữAA

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II co không quá 02 Phó Chủ tịch

(15:31 | 24/08/2020)

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định 08/2016/NĐ-CP, trong đó , Phường, Thị trấn  loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (quy định trước đây là 01 Phó Chủ tịch).

Ngoài ra, Nghị định bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 08/2016/NĐ-CP về số lượng thành viên Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của Quốc hội khi thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó. Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Từ ngày 01/7/2020 cho đến khi bầu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP.

Võ Thị Thuý Phượng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Nghi dinh 69.pdf