Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Giới thiệu văn bản

Xem với cỡ chữAA

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

(15:19 | 24/08/2020)

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Nghị định này có 4 chương, 26 điều (giảm 1 chương, 5 điều so với Nghị định số 56/2015/NĐ-CP); Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với CBCCVC.

Một trong những nguyên tắc của Nghị định này là, không hạn chế mức độ của người đứng đầu với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Có 5 tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC, như sau:

Một là, chính trị tư tưởng;

Hai là, đạo đức, lối sống;

Ba là, tác phong, lề lối làm việc;

Bốn là, ý thức tổ chức kỷ luật;

Năm là, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm hướng dẫn cụ thể Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật CBCC và Luật CV; Nghị định này cũng dành Chương II quy định tiêu chí xếp loại chất lượng CBCCVC với 4 mức, cụ thể như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý CCVC ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng CCVC ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Kết quả đánh giá của các năm trước năm 2020 được tính liên tục để áp dụng các quy định có liên quan đối với CBCCVC.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2020; bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với CBCCVC./.

Loan Nguyễn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 90_2020_ND_CP_2.pdf