Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Giới thiệu văn bản

Xem với cỡ chữAA

Quy định chi thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(16:06 | 19/08/2020)

Ngày 25/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2020/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

          Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

          Kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định tại Khoản 3 Mục V Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động thược thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong ngân sách thường xuyên hằng năm của địa phương theo quy định.

          Nội dung chi tập trung 04 nhóm chủ yếu: (i) Nghiên cứu, rà soát, xây dựng và ban hành văn bản QPPL; (ii) Chi sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; (iii) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng; (iv) Sơ kết, tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm.

          Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020./.

Loan Nguyễn