Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Giới thiệu văn bản

Xem với cỡ chữAA

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

(16:03 | 17/08/2020)

Ngày 11/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định này sửa đổi, bổ sung Điều 5, 6, 7, 8, 9 và các khoản, điểm của Điều 1 (khoản 1), khoản 11 Điều 2, điểm a khoản 1 Điều 10, khoản 3 Điều 15, khoản 1 Điều 35, khoản 1, 2 Điều 42. Trong đó, một số điểm chú ý như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về “Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành Phương án phát triển cụm công nghiệp. Trong đó, cơ sở xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp gồm: Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn; Định hướng phát triển kinh tế-xã hội, các quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn; Yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất và các nguồn lực, tài nguyên khác của địa phương; Nhu cầu diện tích mặt bằng để thu hút, di dời các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp; Khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp (điểm a khoản 1 Điều 10), trong đó điều kiện thành lập cụm công nghiệp là phải có trong phương án phát triển cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt (trước đây chỉ cần có quy hoạch được phê duyệt)

Sửa đổi, bổ sung đối với quy định lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp khi có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đáp ứng quy định (khoản 3 Điều 15). Theo đó, trong quá trình thẩm định, Sở Công Thương báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).  Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng kể từ ngày thành lập, mở rộng cụm công nghiệp hoặc ngừng thực hiện, chậm triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp thì UBND cấp tỉnh xem xét gia hạn hoặc quyết định lựa chọn chủ đầu tư khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

Võ Thị Thuý Phượng