Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Giới thiệu văn bản

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang ban hành mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn

(10:07 | 17/08/2020)

Thực hiện Điều lệ sáng kiến của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính ban hành quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, ngày 22 tháng 7 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 344/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện hoạt động sáng kiến được ngân sách nhà nước đảm bảo với các nội dung và mức chi như:

- Chi họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh:

+ Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng/buổi họp.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 200.000 đồng/người/buổi họp.

+ Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 100.000 đồng/người/buổi họp.

- Chi họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở:

+ Chủ tịch Hội đồng: 400.000 đồng/buổi họp.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 160.000 đồng/người/buổi họp.

+ Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 80.000 đồng/người/buổi họp.

- Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Ngoài ra, khi thực hiện các giao dịch về sáng kiến như tổ chức hội chợ, triễn lãm,… các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan) với mức hỗ trợ là 08 triệu đồng/01 đơn vị tham gia.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước còn đảm bảo kinh phí tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến theo hợp đồng; tổ chức hội nghị, hội thảo hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến; hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp; tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, Tuần lễ Sáng kiến quốc gia, tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội; chi thông tin, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo.

Sáng kiến là những ý tưởng hay, cách làm mới được sử dụng để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong chuyên môn. Việc quy định kịp thời các mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang một mặt khuyến khích, tạo động lực cho các cá nhân tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công việc, mặt khác còn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai áp dụng các sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực. Các mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được triển khai áp dụng từ ngày 01/8/2020.

Thuỳ Lan