Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu giới thiệu Luật, Pháp lệnh

Xem với cỡ chữAA

Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều

(07:43 | 26/10/2020)

Nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiến thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Đồng thời, để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước trong công tác phòng, chống thiên tai, huy động nguồn lực trong phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (sau đây gọi tắt là Luật). Những nội dung cơ bản của Luật được thể hiện như sau:

* Luật sửa đổi, bổ sung 10 nội dung của Luật Phòng, chống thiên tai:

Thứ nhất là, Luật bổ sung 04 loại thiên tai thường xuyên xuất hiện, ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn nhưng chưa được quy định trong Luật hiện hành gồm: gió mạnh trên biển, sương mù, cháy rừng và sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán.

Thứ hai là, bổ sung 05 loại công trình là công trình kè, chống xâm nhập mặn, chống sụt lún đất, chống lũ quét, chống sét vào nhóm công trình phòng, chống thiên tai.

Thứ ba là, bổ sung nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai, Luật quy định lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được thành lập ở cấp xã, do Chủ tịch UBND cấp xã thành lập trên cơ sở dân quân ở thôn, dân quân ở cấp xã và tổ chức khác tại địa phương để thực hiện vụ phòng, chống thiên tai theo phương án ứng phó thiên tai ở địa phương.

Thứ tư là, bổ sung quy định về vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng cho phòng, chống thiên tai để chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó khi xảy ra thiên tai.

Thứ năm là, sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước và bổ sung quy định sử dụng Quỹ dự trữ tài chính trong hoạt động phòng, chống thiên tai cho phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

Thứ sáu là, bổ sung quy định Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương để tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ quốc tế trong phòng, chống thiên tai, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ngoài ngân sách nhà nước được kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, quy định rõ về nguồn thu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai và giao Chính phủ quy định cụ thể để bảo đảm tính linh hoạt và thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thứ bảy là, để tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện, Luật bổ sung 02 Điều mới đó là “Điều tra cơ bản phòng, chống thiên tai” và “Khoa học và công nghệ trong phòng, chống thiên tai”. Đây là các hoạt động quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai.

Thứ tám là, bổ sung quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong giai đoạn quản lý, vận hành, sử dụng công trình và sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong giai đoạn đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm du lịch, khu du lịch, khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Thứ chín là, bổ sung thẩm quyền huy động, quyên góp, tiếp nhận của Bộ, cơ quan bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh nhằm có thêm nguồn lực xã hội khắc phục hiệu quả, kịp thời khó khăn của người dân vùng bị thiên tai về cả vật chất và tinh thần. Đây là hoạt động thường xuyên, mang tính nhân đạo xã hội và tính truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của người Việt. Sau khi tiếp nhận, các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chuyển giao nguồn lực đã vận động, quyên góp, tiếp nhận được cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND cấp tỉnh để phân bổ.

Thứ mười là, bổ sung quy định rõ “Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh sử dụng bộ phận hiện có của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh làm chuyên trách để tham mưu, giúp việc” nhằm củng cố hoạt động của bộ phận tham mưu về công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

* Luật sửa đổi, bổ sung 3 nội dung của Luật Đê điều:

Một là cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều, Luật bổ sung quy định hoạt động nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều phải có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo an toàn đối với các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Hai là bãi nổi, cù lao, Luật bổ sung quy định việc sử dụng bãi nổi, cù lao nơi chưa có công trình xây dựng và việc xử lý công trình, nhà ở hiện có ở bãi nổi, cù lao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo không gian thoát lũ, chứa lũ của tuyến sông, an toàn đê điều như đối với bãi sông.

Ba là xây dựng, cải tạo cầu qua sông có đê, Luật đã bỏ quy định xây dựng cầu qua sông có đê phải có cầu dẫn trên bãi sông. Trong quá trình thực hiện, một số cầu mới được xây dựng ở những vị trí có khoảng cách giữa hai tuyến đê lớn không nhất thiết phải làm cầu dẫn trên bãi sông, mà vẫn có các giải pháp kỹ thuật khác đảm bảo an toàn đê điều, thoát lũ.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021./.

Kim Loan